Ledenadministratie & Contributie

Ledenadministratie

Voor vragen met betrekking tot de ledenadministratie kunt u een e-mail sturen naar ledenadministratie@gvac.nl.

Om u direct in te schrijven bij GVAC, kunt u het onderstaande formulier invullen. Na het invullen ontvangt u verder instructies op het door u ingevulde e-mailadres.

Contributie

Het lidmaatschap kan ingaan op elke eerste dag van de maand. Contributie kan uitsluitend betaald worden per kwartaal middels een automatische afschrijving. Afmelding dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie.

Inschrijvingskosten als lid: € 10,00 per persoon.
Dit geldt niet voor aanmelding als JURYLID.

Contributiebedragen

 • Pupillen: € 29,00 per kwartaal.
 • Junioren CD: € 31,50 per kwartaal.
 • Junioren AB: € 34,00 per kwartaal.
 • Senioren: € 37,50 per kwartaal.
 • Masters baan: € 37,50 per kwartaal.
 • Masters weg: € 35,00 per kwartaal.
 • Recreanten: € 31,50 per kwartaal.
 • Sportief Wandelen: € 30,50 per kwartaal.
 • Nordic Walking: € 30,50 per kwartaal.
 • Studenten leden die buiten de regio wonen en studeren: € 17,50 per kwartaal.
 • Trainings-/Gast-leden: € 30,50 per kwartaal.
 • Wandelaars: € 9,00 per kwartaal.

Juryleden: vrijwilligers en juryleden die niet deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden zijn vrijgesteld van contributie. GVAC betaalt wel hun AU bijdrage zodat zij wel verzekerd zijn.

Deze contributiebedragen zijn inclusief de AU bijdrage zoals de basiscontributie en eventuele wedstrijdlicenties.
Deze bedragen kunnen oplopen tot € 18,60 per jaar. Tweede jeugdleden (A/B + C/D junioren en pupillen) uit één gezin krijgen reductie, die bestaat uit een korting van 50 % op de voor hen van
toepassing zijnde contributie.
De contributie is inclusief lidmaatschapskosten van de AU.

Rabobank: NL03RABO0153698926 t.n.v. “Penningmeester GVAC, Veldhoven”
ING: NL96INGB0001205845 t.n.v. “Penningmeester GVAC, Veldhoven”

Wettelijke en statutaire regeling opzegging

Wettelijk gezien kan een lidmaatschap alleen tegen het einde van het jaar worden opgezegd, met een opzegtermijn van 4 weken. Dit houdt in dat als je vóór 30 november opzegt, het lidmaatschap op 31 december eindigt. Tot die tijd ben je de contributie verschuldigd. Zeg je ná 30 november op, dan ben je feitelijk nog lid tot 31 december het jaar daarop. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk in uitzonderingsgevallen na goedkeuring van het bestuur.

Ook het lidmaatschap van GVAC is een jaarlidmaatschap. Dit staat in onze statuten. Reden daarvoor is dat GVAC in haar begroting een reële inschatting moet kunnen maken van haar inkomsten omdat wij ook financiële verplichtingen aangaan. Het bestuur moet daarbij vooraf een inschatting kunnen maken of de vereniging die kosten kan dragen. Daarnaast moet GVAC voor alle leden contributie afdragen aan de atletiekunie. De peildatum is 1 december. Voor iedereen die na die datum opzegt, betaalt GVAC wel de volledige kosten voor de atletiekunie van het volgende jaar, maar daar staan geen of zeer beperkte inkomsten tegenover als mensen tussentijds opzeggen. Het kost GVAC dus geld omdat mensen te laat opzeggen.

Tussentijdse opzegging bij GVAC

In de algemene ledenvergadering van 21 april 2016 heeft het bestuur voorgesteld om de statutaire regeling met enige coulance toe te passen. Dit voorstel is door de leden aangenomen. De reden hiervoor is dat het bestuur zich voor kan stellen dat mensen het als onrechtvaardig beleven als zij nog een heel jaar moeten betalen als zij te laat hebben opgezegd of als zij aan het begin van het jaar willen stoppen. Ook willen wij discussies voorkomen over wie wel of niet tussentijds mag opzeggen en wat een uitzonderingsgeval is, waarbij het bestuur over ernst van financiële situatie, ziekte of blessures moet gaan oordelen.

De algemene ledenvergadering heeft dan ook de volgende regeling aangenomen voor tussentijdse beëindiging die voor alle leden geldt:

 • Opzeggen kan jaarlijks tot 30 november. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december.
 • Tussentijdse beëindiging is mogelijk, op voorwaarde dat het lopende én het volgende kwartaal aan contributie wordt betaald. Het lidmaatschap eindigt dan aan het einde van dat laatst betaalde kwartaal.

Met deze regeling:

 • Komen wij vertrekkende leden tegemoet die eigenlijk aan een jaarlidmaatschap gebonden zijn.
 • Worden de jaarkosten die de vereniging voor jou moet maken bij de atletiekunie betaald.
 • Wordt er geen onderscheid gemaakt in redenen van opzegging.
 • Houden wij ook rekening met de belangen van de leden die blijven (de vereniging).

Mochten er nog achterstallige contributies openstaan, dan wordt het lidmaatschap pas beëindigd als deze voldaan zijn.

Verzekering

Door de KNAU is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten.
De verzekering is van kracht voor ALLE LEDEN van GVAC t/m 84 jaar voor ongevallen die overkomen tijdens:

 • wedstrijden, trainingen, vergaderingen, etc.
 • het rechtstreeks gaan van huis naar plaatsen waar de activiteiten plaatsvinden en terug naar huis, mits binnen de daarvoor benodigde tijd. De premie voor de verzekering is in de contributie verwerkt.

Op basis van deze ongevallenverzekering kan uitkering plaatsvinden bij overlijden en blijvende invaliditeit, alsmede een tegemoetkoming voor geneeskundige kosten tot een bepaald maximum. Vanbreda Risk & Benefits heeft een helpdesk beschikbaar via knau@vanbredanl.com. Ook schademeldingen kunnen via dit adres plaatsvinden.
Geen rechten kunnen aan de informatie op de website worden ontleend, in alle gevallen is de polistekst leidend.