Hallo GVAC-leden,

Voor de komende december-editie van de  Korziaan zijn er slechts 3 artikelen beschikbaar, noch verwacht ik verder iets, want er waren geen evenementen (bv. Circuit14, cross , trail-runs zijn allen afgelast) en geen uitslagen.

Dit zal te weinig zijn voor een enigszins gevulde Korziaan en daarom zal de decembereditie ook niet doorgaan.

De Korziaanredactie.

Zoals aangekondigd wordt de algemene ledenvergadering van GVAC digitaal gehouden.

Het bestuur probeert zoveel als mogelijk de continuïteit van onze vereniging te borgen. Het is niet mogelijk om binnen de thans geldende maatregelen én de met Corona gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering fysiek te organiseren. We realiseren ons terdege dat dit niet ideaal is, maar er is helaas geen ander alternatief. 

De digitale vergadering zal plaatsvinden op maandag 26 oktober in presentatievorm. De vergadering is niet interactief. Het bestuur zal tijdens de vergadering een toelichting op het jaarverslag geven. Voor de wisseling van de bestuursleden wordt er een digitale stemming gehouden. Alle leden hebben hiervoor een e-mail ontvangen met daarin een link naar een Stem – en vragenlijst. Het formulier dient voor 24 oktober ingevuld te worden!

De e-mail is verstuurd naar het e-mail adres wat in de ledenadministratie van GVAC bekend is. Heeft u geen e-mail ontvangen dan kunt u contact opnemen via het e-mail adres ALV@GVAC.NL. Vermeld in de e-mail uw naam en uw lidnummer.

Het bestuur heeft naar aanleiding van de dinsdag aangekondigde maatregelen, overleg gehad over de continuering van activiteiten voor de leden 18 jaar en ouder.
We willen bij GVAC graag op een veilige manier kunnen blijven sporten. Veilig betekent in deze tijd 1,5 meter afstand bewaren óók tijdens het sporten. En dit dan in groepjes niet groter dan 4 personen.
Om dit goed georganiseerd te krijgen hebben we besloten dat er tot en met komende weekend GEEN activiteiten voor 18 jaar en ouder zijn. Deze tijd kunnen de coördinatoren gebruiken om het nieuwe veilig sporten voor hun activiteit te organiseren en te borgen. Deze plannen worden met het bestuur overlegd waarna het besluit genomen kan worden of een
activiteit in welke vorm dan ook weer kan starten.

Na overleg met de coördinatoren van de recreanten is duidelijk geworden dat het opstarten van de dinsdag- en donderdagavond trainingen de komende vier weken NIET mogelijk is.


Voor de andere activiteiten binnen onze verenigingen wordt u via de gebruikelijke kanalen geïnformeerd. De kantine blijft gesloten en ook kleedkamers en douches zijn niet meer toegankelijk.


We realiseren ons dat deze maatregelen niet prettig zijn. Laten we met elkaar proberen om
Corona zo snel mogelijk de wereld uit te krijgen.

Beste atleet, trainer, vrijwilliger of anderzijds betrokkene van het Witvencross en Wandelevent,

De afgelopen weken laait het Coronavirus weer op in Nederland. Door alle recente ontwikkelingen hebben wij als organisatie reeds onze Trackmeeting van 10 oktober moeten afgelasten. Echter zijn wij ook geconfronteerd met de recente landelijke, maar ook regionale verscherpte maatregelen.

We hebben als organisatie bekeken wat dit betekent voor ons Witvencross en Wandelevent. Onder welke voorwaarden kunnen we de wedstrijd wel verantwoord door laten gaan. Welke maatregelen moeten wij nemen als organisatie om een veilig evenement te waarborgen. Hoe gaan we om met de faciliteiten van het Witven. Kortom allerlei vragen die ons flink hebben bezig gehouden.

Gezien alle nieuwe regelgeving hebben wij als organisatie helaas moeten besluiten om de cross een jaar over te slaan. Het is voor ons een zwaar besluit, maar in deze tijden kunnen wij niet anders. Het evenement kenmerkt zich altijd door toeschouwers, veel deelnemers, goede faciliteiten voor zowel atleten als vrijwilligers. Deze zaken kunnen wij dit jaar niet bieden in de hoedanigheid die wij wel zouden willen.

Wij hopen jullie volgend jaar weer aan de start te mogen zien bij ons Witvencross en Wandelevent 2021.

Met sportieve groet,

WOC GVAC

Wij doen mee met Rabo ClubSupport! Kunnen wij op jouw stem rekenen?Stem nu direct in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport

Ons doel
In 2021 bestaat de vereniging 60 jaar. We willen dit gepast vieren met oa een sport instuif ‘Oud ontmoet Jong’ waarbij alle inwoners van Veldhoven en omstreken op ons jubileumfeest mogen komen. Oud leden, leden , jeugdleden en belangstellenden maken, in een mix van sportactiviteiten, kennis met elkaar en de atletiek.

Trim- en cross lopen tot nader order opgeschort  

I.v.m. de aangescherpte Corona maatregelen en de ten gevolge daarvan gesloten kantine zijn de trim- en cross lopen voor onbepaalde
tijd opgeschort.

Namens de trimloopcommisie

Kees Verwijst

Als ik dit stukje schrijf hebben we net kennis moeten nemen van de nieuwe maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is dat onze algemene ledenvergadering opnieuw moest worden afgelast.

In deze vergadering hadden we jullie bij willen praten over allerlei zaken die onze vereniging aangaan. Over wat de gevolgen van de coronacrisis zijn geweest, en nog zijn, voor onze vereniging. Onder meer op het financiële vlak.

We hadden, naar goed gebruik, onze jubilarissen willen huldigen, net zoals de atleten die het afgelopen jaar een podiumplaats hebben behaald op een of meerdere nationale kampioenschappen. En we hadden afscheid willen nemen van een aantal bestuursleden en vrijwilligers en kennis willen maken met een tweetal nieuwe kandidaat bestuursleden.

En, misschien wel het belangrijkste van alles, we hadden jullie kennis willen laten maken met de door de visie-werkgroep ontwikkelde nieuwe visie voor onze vereniging.  Een visie waar het bestuur al veel eerder in het jaar mee heeft ingestemd.

De datum voor de algemene ledenvergadering is nu opnieuw vastgesteld en wel op 26 oktober a.s. en zal noodzakelijkerwijs digitaal plaats gaan vinden. Over vorm en inhoud zullen we jullie binnenkort nader informeren. In deze vergadering zal onder meer het jaarverslag worden behandeld dat reeds enige tijd op onze website te vinden is. In deze versie is echter niet opgenomen het financiële verslag 2019 en de begroting 2020. Die leden die geïnteresseerd zijn in het financiële verslag en de begroting kunnen deze opvragen door een mailtje aan info@gvac.nl

Bij het opstellen van de begroting 2020 is rekening gehouden met alle omstandigheden zoals die nu bij ons bekend zijn. De begroting is vooralsnog sluitend, maar mogelijk zal er door restituties door de gemeente nog ruimte ontstaan. Hierover is op dit moment echter nog geen enkele duidelijkheid te geven. Wij zullen daarom voorstellen de contributie voor 2020 te handhaven op het niveau van 2019. Mocht in de aanloop naar de volgende ledenvergadering in april 2021 blijken dat er substantiële overschotten  zijn, dan zullen wij met een voorstel komen om deze te verrekenen door middel van een korting op toekomstige contributies.

Omdat het praktisch niet mogelijk is de jubilarissen en kampioenen te huldigen zullen deze leden in loop van de komende week een bloemetje thuis bezorgd krijgen. Dat geldt ook voor de vrijwilligers die gestopt zijn met hun werk voor de diverse commissies.

Wij zullen met de visie-werkgroep nog nader overleggen over hoe de door hen ontwikkelde visie aan de leden zal worden gepresenteerd.

In overleg met de vertrekkende bestuursleden hebben we besloten dat zij met ingang van 29 september uitgeschreven zullen worden uit het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en daarmee niet langer lid zijn van het bestuur. Het gaat daarbij om Wouter Veldman, Karin Verheijden, Angelique Leunissen en Joyce Waterreus. Wij bedanken hen alle vier voor hun enorme inzet en enthousiasme. Vooruitlopend op de ledenvergadering hebben wij Kitty Fiolet en Maaike Ermerins bereid gevonden om op interimbasis het bestuur te ondersteunen. Op de vergadering van 26 oktober a.s. zullen zij beiden door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid.

Ik wens iedereen veel gezondheid toe voor jezelf en voor jullie naasten.

PS: wij hebben aan de leden per email een bericht gestuurd over de afgelasting van de ledenvergadering. Daarbij is gebleken dat van een aantal leden het emailadres onbekend is dan wel niet meer bestaat. Daarom het vriendelijke verzoek aan iedereen om bij twijfel het juiste emailadres door te geven aan ledenadministratie@gvac.nl .

  • Er is n.a.v. de persconferentie dd. 28 september door het bestuur een nieuwsbrief gestuurd naar alle leden van GVAC over het wel doorgaan van de trainingen en dat er nog overleg zou plaatsvinden met de coördinatoren van de recreanten hoe dit te organiseren.
  • De coördinatoren zijn van mening dat er meer tijd nodig is om na te denken en te overleggen hoe de trainingen door te kunnen laten gaan, en er dus eerst overleg gevoerd moet worden met de hoofdtrainers. Denk hierbij aan voldoende begeleiders bereid vinden, afstand van 1,5 meter waarborgen ed.
  • Dat overleg tussen de hoofdtrainers van de recreanten zal vanavond via beeldbellen om 20 uur plaatsvinden. Daar zullen wij er alles aan doen om de trainingen na vandaag door te laten gaan. Jullie worden z.s.m. geïnformeerd over de donderdag aanstaande training en de trainingen van de komende weken.
  • DE RECREANTENTRANING VAN VANAVOND IS DUS AFGELAST.

Vanavond heeft de regering nieuwe, aangescherpte, maatregelen bekend gemaakt die ook hun weerslag hebben op onze vereniging. Het bestuur heeft in verband daarmee vanavond de volgende besluiten moeten nemen:

Algemene ledenvergadering gaat niet door

De algemene ledenvergadering, die voor dinsdagavond 29 september op de agenda stond, kan onder de nieuwe maatregelen niet doorgaan. Het bestuur heeft besloten dat de vergadering in digitale vorm zal plaats vinden op maandag 26 oktober a.s. We zullen jullie hierover op korte termijn informeren.

Kantine tijdelijk gesloten

Onze kantine moet helaas tot nader order weer worden gesloten.

Trainingen gaan gewoon door

De (alle) trainingen gaan vooralsnog gewoon door. Met de betreffende coördinatoren zal nog overleg plaats vinden of en in hoeverre er nog aanvullende maatregelen noodzakelijk zullen zijn.

Wij hopen op jullie begrip en houden jullie uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

Blijf gezond!

Vanwege de onzekere ontwikkelingen van de laatste dagen en de stijging van het aantal Covid-19 besmettingen in onze regio hebben we besloten de Grote GVAC wandeltocht van zondag 27 september niet door te laten gaan. 

Wij doen dit met pijn in ons hart, maar willen onze wandelaars niet blootstellen aan het risico op een besmetting tijdens deze tocht.

Wandelcommissie en bestuur GVAC