Agenda Algemene ledenvergadering GVAC d.d. 14-4-2020

Plaats: Kantine 20:45 uur

 • Opening
 • Vaststellen agenda
 • Aandacht voor de overledenen
 • Notulen vorige algemene ledenvergadering d.d. 11-4-2019
 • Bespreking jaarverslagen 2019
 • Huldiging kampioenen, aftredende commissieleden en jubilarissen

Pauze

 • Verslag bestuur
 • Behandeling van het financiële verslag en het verslag van de kascommissie
 • Behandeling begroting en vaststelling van de contributie
 • Benoeming kascommissie
 • Introductie kandidaten en verkiezing bestuursleden

Tussentijds aftredend:
Angelique Leunissen (penningmeester)

Aftredend volgens rooster:
Wouter Veldman (accommodatiebeheer, facilitaire zaken) niet herkiesbaar
Ger Raijmakers (voorzitter) herkiesbaar

Kandidaat penningmeester:

Kandidaat accommodatiebeheer, facilitaire zaken:

 • Traject visie: toelichting vanuit de werkgroep
 • Rondvraag
 • Sluiting