Voorbereiding hele of halve marathon voorjaar 2024

Preparation full or half marathon spring 2024 – English text below

Winter 2023/2024

Ter voorbereiding op marathons en halve marathons van het voorjaar, zoals die van Rotterdam, Enschede, Zeeuws Vlaanderen of de Two Rivers marathon, alsook de “halve” van Sint Anthonis, de Stevensloop, de Venloop, de Kempenrun en andere hardloopevents, kun je mee komen trainen met de enthousiaste begeleiders van de GVAC.

De voorbereiding voor de hele en halve marathon beginnen op zaterdag 30 december.

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden:

  • Vóór het starten met de training moet je minimaal 12 kilometer (programma halve marathon) of 21 kilometer (programma marathon) gemakkelijk aan een stuk kunnen lopen èn blessurevrij zijn.
  • Je loopt minimaal 9,3 km per uur op alle trainingsafstanden (van 22 t/m 35 kilometer) voor de marathon.
  • Je loopt minimaal 8,6 km per uur op alle trainingsafstanden (van 12 t/m 20 kilometer) voor de halve marathon.

Na je registratie informeren we je over de routes, starttijden, voorlichtingsavond, trainingsopbouw, passende snelheid e.d.

Maandag 27 november zal er om 19:30 in de kantine van de GVAC een informatieavond worden georganiseerd. We zouden het leuk vinden als zowel de ervaren als de onervaren deelnemers deze voorlichtingsavond bezoeken, waar ook Dennis de Freitas van Lopers Company Eindhoven aanwezig zal zijn met advies over schoenen en kleding.

Tijdens de voorbereidingslopen zullen de begeleiders de prestaties volgen en zo nodig deelnemers ook adviseren. De voorbereidingslopen zijn op altijd op de zaterdagochtend. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er ook, tegen betaling, een kopje koffie/thee in de kantine gedronken worden.

Wil men aan deze voorbereidingslopen deelnemen, dan moet men zich uiterlijk zaterdag 23 december per email opgeven bij onderstaande contactpersonen.

De deelnamekosten voor niet-GVAC leden bedragen € 50,– (inclusief ongevallenverzekering).

Organisatie en contactpersoon aanmelding:

Marathon: Conny Terwal via email : conny.terwal@gvac.nl
Halve marathon: Frans Schellekens via email: halvemarathonlopen@gvac.nl

Winter 2023/2024

In preparation for the marathon events (e.g. Rotterdam, Enschede, Zeeuws Vlaanderen, Two Rivers) and half-marathon events (e.g. Sint Anthonis, Stevensloop, Venloop, Kempenrun) and other running events coming spring, you can come and train with the enthusiastic trainers of the GVAC.

The preparation for the full and half marathons starts on Saturday, December 30.

The following conditions apply to participation:

  • Before starting the training, you must be able to run at least 12 kilometers (half marathon program) or 21 kilometers (marathon program) easily and be injury-free.
  • You run at least 9.3 km per hour on all training distances (from 22 to 35 kilometers) for the marathon.
  • You run at least 8.6 km per hour on all training distances (from 12 to 20 kilometers) for the half marathon.

After your registration we will inform you on the routes, start times, information evening, training structure, appropriate speed, etc.

An information evening will be organized on Monday, November 27 at 7:30 PM in the GVAC canteen. We would like appreciate if both experienced and inexperienced participants attend this information evening, where Dennis de Freitas from Lopers Company Eindhoven will also be present with advice about shoes and clothing.

During the preparation runs, the trainers will monitor the performance and, if necessary, also advise participants. The trainings are on Saturday mornings. Afterwards there is an opportunity to shower and, for a small fee, a cup of coffee/tea can be taken in the canteen.

If you want to participate in these preparation runs, you must register by email at the latest on Saturday, December 23, to the contact persons below.

The participation fee for non-GVAC members is € 50,– (including accident insurance).

Organization and contact person for registration:

Full marathon: Conny Terwal via email : conny.terwal@gvac.nl
Half marathon: Frans Schellekens via email: halvemarathonlopen@gvac.nl