Voorbereiding hele of halve marathon

Preparation full or half marathon – English text below

Zomer 2023

Ter voorbereiding op marathon- of halve marathon events dit najaar, zoals Kustmarathon Zeeland (7 oktober), Eindhoven (8 oktober), Amsterdam en Brugge (15 oktober), Berenloop Terschelling, Valkenloop Valkenswaard (5 november) en andere hardloopevents, kun je mee komen trainen met de enthousiaste begeleiders van de GVAC.

De voorbereiding voor de marathon begint op zaterdag 15 juli 2023 en voor de halve marathon op zaterdag 22 juli 2023.

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden:

  • Vóór het starten met de training moet je minimaal 12 kilometer (programma halve marathon) of 21 kilometer (programma marathon) gemakkelijk aan een stuk kunnen lopen èn blessurevrij zijn.
  • Je loopt minimaal 9,3 km per uur op alle trainingsafstanden (van 22 t/m 35 kilometer) voor de marathon.
  • Je loopt minimaal 8,6 km per uur op alle trainingsafstanden (van 12 t/m 20 kilometer) voor de halve marathon.

Na je registratie informeren we je over de routes, starttijden, voorlichtingsavond, trainingsopbouw, passende snelheid e.d.

Tijdens de voorbereidingslopen zullen de begeleiders de prestaties volgen en zo nodig deelnemers ook adviseren. De trainingen zijn op de zaterdagochtend. Na afloop is er gelegenheid om te douchen en kan er ook, tegen betaling, een kopje koffie/thee in de kantine gedronken worden.

Wil men aan deze voorbereidingslopen deelnemen, dan moet men zich uiterlijk zaterdag 1 juli (marathon) of 15 juli (halve marathon) per email opgeven bij onderstaande contactpersonen.

De deelnamekosten voor niet-GVAC leden bedragen € 50,– (inclusief ongevallenverzekering).

Organisatie en contactpersoon aanmelding:

Marathon: Wim Dekker via email : marathonlopen@gvac.nl
Halve marathon: Frans Schellekens via email: halvemarathonlopen@gvac.nl

Summer 2023

In preparation for marathon or half-marathon events this fall, such as Kustmarathon Zeeland (October 7), Eindhoven (October 8), Amsterdam and Bruges (October 15), Berenloop Terschelling, Valkenloop Valkenswaard (November 5) and other running events, you can come and train with the enthusiastic trainers of the GVAC.

The preparation for the marathon starts on Saturday July 15, 2023 and for the half marathon on Saturday July 22, 2023.

The following conditions apply to participation:

  • Before starting the training, you must be able to run at least 12 kilometers (half marathon program) or 21 kilometers (marathon program) easily and be injury-free.
  • You run at least 9.3 km per hour on all training distances (from 22 to 35 kilometers) for the marathon.
  • You run at least 8.6 km per hour on all training distances (from 12 to 20 kilometers) for the half marathon.

After your registration we will inform you on the routes, start times, information evening, training structure, appropriate speed, etc.

During the preparation runs, the trainers will monitor the performance and, if necessary, also advise participants. The trainings are on Saturday mornings. Afterwards there is an opportunity to shower and, for a small fee, a cup of coffee/tea can be taken in the canteen.

If you want to participate in these preparation runs, you must register by email at the latest on Saturday July 1 (marathon) or July 15 (half marathon) to the contact persons below.

The participation fee for non-GVAC members is € 50,– (including accident insurance).

Organization and contact person for registration:

Marathon: Wim Dekker via email : marathonlopen@gvac.nl
Halve marathon: Frans Schellekens via email: halvemarathonlopen@gvac.nl