Algemene LedenVergadering GVAC: 20 april om 20.45 uur in de kantine

 

Agenda Algemene ledenvergadering GVAC  d.d. 20-4-2017

Plaats: Kantine 20.45 uur

1. Opening

2. Vaststellen agenda

3. Notulen vorige algemene ledenvergadering 21-4-2016

4. Mededelingen van het bestuur:

– Nieuwe clubsoftware

– Verzekering en (auto)schades

– Splitsing bestuursfunctie accommodatie

5. Bespreking jaarverslagen 2016

6. Huldiging jubilarissen

Pauze

7. Verslag bestuur

8. Behandeling van het financiële verslag en het verslag van de kascommissie

9. Behandeling begroting en vaststelling van contributie

10. Benoeming kascommissie

11. Verkiezing bestuursleden

Kandidaat bestuursfunctie:                      Wouter Veldman

Benoeming overige bestuursleden:

Aftredend volgens rooster:    Luc Bekers                    stelt zich herkiesbaar

Ger Raijmakers           stelt zich herkiesbaar

Wil Punt                       stelt zich herkiesbaar

12. Rondvraag

13. Sluiting