Algemene Leden Vergadering

Op deze pagina vind je alle voorbereidingen voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van GVAC.

De eerst volgende ALV vind op Dinsdag 21 mei 2024 plaats. We hebben op deze datum een tweetal Ledenvergaderingen gepland in verband met het vaststellen van de vernieuwde statuten.

Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering. leder lid heeft in de Algemene Vergadering één stem. Leden tot en met veertien (14) jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Een wettelijk vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht namens dit lid uit te oefenen. Zodoende hebben vertegenwoordigers van jeugdleden dus tevens toegang tot de Algemene Leden Vergadering.

In de agenda hieronder staan diverse links (in groene tekst) naar de stukken ter voorbereiding op de vergadering. De link bij de financiële stukken leidt naar een e-mail adres. Stuur daar een e-mailtje naartoe als u de financiële stukken vooraf wilt ontvangen.

Agenda Algemene Leden Vergadering 2024

Aanvang: 20:15 uur

Locatie: Baan 7, Kantine GVAC

Agenda: 

 1. Vaststellen Quorum voor goedkeuring nieuwe statuten. 
 2. Vaststelling vernieuwde Statuten (mits Quorum behaald is)
 3. Afsluiting ALV 1

Aanvang: 20:45 uur

Locatie: Baan 7, Kantine GVAC

Agenda: 

 1. Opening 
 2. Vaststellen agenda
 3. Aandacht voor de overledenen
 4. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering (aanvullende presentatie) d.d. 09-05-2023
 5. Jaarverslag van het bestuur (incl Structuur en Ontwikkelingen)
  1. Korte toelichting
 6. Jaarverslagen van de commissies
  1. Vooraf beschikbaar, behandeld in de vergadering op basis van vragen. 
 7. Jubilarissen en aftredende commissieleden
 8. Huldiging kampioenen
 9. Verslag van de Penningmeester; Financieel jaarverslag en Toelichting
 10. Verslag van de kascommissie (incl verkiezing kascommissie)
 11. Vaststelling van de contributie
 12. Vaststelling van de Begroting
 13. Vaststelling vernieuwde Statuten
 14. Benoeming bestuursleden
  • Aftredend, niet herkiesbaar: Jos Goudsmit
 15. Rondvraag
 16. Sluiting Algemene Leden Vergadering
 17. Presentatie NK Cross
 18. Presentatie Renovatie van de Baan