ALV 2018: voordracht bestuurslid

Aan de leden* van GVAC,

Zoals jullie weten is de penningmeester van onze vereniging in april 2018 volgens roulatieschema afgetreden. Inmiddels kunnen wij u met plezier meedelen dat zich voor de functie van penningmeester een nieuwe kandidaat heeft gemeld.

Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor de functie van penningmeester voor:

  • Mevrouw Angelique Leunissen-Kruishaar

De benoeming van deze kandidaat zal conform de statuten door de ALV geschieden. Een extra ALV wordt om deze reden op 25 oktober 2018 ingepland.

Onderstaand de agenda:

Donderdag: 25-10-2018
Aanvang: 21:00 uur
Plaats: kantine van GVAC

  1. Opening
  2. Voordracht penningmeester
  3. Sluiting

Namens het bestuur,

Ger Raijmakers, voorzitter

* Toegang en besluitvorming algemene vergadering

Artikel 17

  1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
  2. a. leder lid heeft één stem.
    b. Leden tot en met 15 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
  3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.