ALV 2018: voordracht bestuursleden

Aan de leden* van GVAC,

Zoals jullie weten is de penningmeester van onze vereniging in april 2018 volgens roulatieschema afgetreden. Inmiddels kunnen wij u met plezier meedelen dat zich voor de functie van penningmeester een nieuwe kandidaat heeft gemeld.
Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor de functie van penningmeester voor:

  • Mevrouw Angelique Leunissen-Kruishaar

Verder kunnen we u meedelen dat zich zeer recent voor de functie van bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring ook een kandidaat heeft gemeld. Het bestuur draagt derhalve voor de functie van bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring voor:

  • Mevrouw Joyce Waterreus

De benoeming van deze kandidaten zal conform de statuten door de ALV geschieden. Een extra ALV wordt om deze reden op 25 oktober 2018 ingepland. Onderstaand de agenda:

Donderdag: 25-10-2018
Aanvang: 21:00 uur
Plaats: kantine van GVAC

  1. Opening
  2. Voordracht penningmeester en voordracht bestuurslid met aandachtsgebieden PR & Communicatie en Sponsoring
  3. Stemmen
  4. Sluiting

Namens het bestuur,
Ger Raijmakers, voorzitter

* Toegang en besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.
2. a. leder lid heeft één stem.
b. Leden tot en met 15 jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen. Zijn wettelijk
vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te oefenen.
3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht uitoefenen.