Van de voorzitter

Als ik dit stukje schrijf hebben we net kennis moeten nemen van de nieuwe maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Eén van de gevolgen van deze maatregelen is dat onze algemene ledenvergadering opnieuw moest worden afgelast.

In deze vergadering hadden we jullie bij willen praten over allerlei zaken die onze vereniging aangaan. Over wat de gevolgen van de coronacrisis zijn geweest, en nog zijn, voor onze vereniging. Onder meer op het financiële vlak.

We hadden, naar goed gebruik, onze jubilarissen willen huldigen, net zoals de atleten die het afgelopen jaar een podiumplaats hebben behaald op een of meerdere nationale kampioenschappen. En we hadden afscheid willen nemen van een aantal bestuursleden en vrijwilligers en kennis willen maken met een tweetal nieuwe kandidaat bestuursleden.

En, misschien wel het belangrijkste van alles, we hadden jullie kennis willen laten maken met de door de visie-werkgroep ontwikkelde nieuwe visie voor onze vereniging.  Een visie waar het bestuur al veel eerder in het jaar mee heeft ingestemd.

De datum voor de algemene ledenvergadering is nu opnieuw vastgesteld en wel op 26 oktober a.s. en zal noodzakelijkerwijs digitaal plaats gaan vinden. Over vorm en inhoud zullen we jullie binnenkort nader informeren. In deze vergadering zal onder meer het jaarverslag worden behandeld dat reeds enige tijd op onze website te vinden is. In deze versie is echter niet opgenomen het financiële verslag 2019 en de begroting 2020. Die leden die geïnteresseerd zijn in het financiële verslag en de begroting kunnen deze opvragen door een mailtje aan info@gvac.nl

Bij het opstellen van de begroting 2020 is rekening gehouden met alle omstandigheden zoals die nu bij ons bekend zijn. De begroting is vooralsnog sluitend, maar mogelijk zal er door restituties door de gemeente nog ruimte ontstaan. Hierover is op dit moment echter nog geen enkele duidelijkheid te geven. Wij zullen daarom voorstellen de contributie voor 2020 te handhaven op het niveau van 2019. Mocht in de aanloop naar de volgende ledenvergadering in april 2021 blijken dat er substantiële overschotten  zijn, dan zullen wij met een voorstel komen om deze te verrekenen door middel van een korting op toekomstige contributies.

Omdat het praktisch niet mogelijk is de jubilarissen en kampioenen te huldigen zullen deze leden in loop van de komende week een bloemetje thuis bezorgd krijgen. Dat geldt ook voor de vrijwilligers die gestopt zijn met hun werk voor de diverse commissies.

Wij zullen met de visie-werkgroep nog nader overleggen over hoe de door hen ontwikkelde visie aan de leden zal worden gepresenteerd.

In overleg met de vertrekkende bestuursleden hebben we besloten dat zij met ingang van 29 september uitgeschreven zullen worden uit het Verenigingenregister van de Kamer van Koophandel en daarmee niet langer lid zijn van het bestuur. Het gaat daarbij om Wouter Veldman, Karin Verheijden, Angelique Leunissen en Joyce Waterreus. Wij bedanken hen alle vier voor hun enorme inzet en enthousiasme. Vooruitlopend op de ledenvergadering hebben wij Kitty Fiolet en Maaike Ermerins bereid gevonden om op interimbasis het bestuur te ondersteunen. Op de vergadering van 26 oktober a.s. zullen zij beiden door het bestuur worden voorgedragen als bestuurslid.

Ik wens iedereen veel gezondheid toe voor jezelf en voor jullie naasten.

PS: wij hebben aan de leden per email een bericht gestuurd over de afgelasting van de ledenvergadering. Daarbij is gebleken dat van een aantal leden het emailadres onbekend is dan wel niet meer bestaat. Daarom het vriendelijke verzoek aan iedereen om bij twijfel het juiste emailadres door te geven aan ledenadministratie@gvac.nl .